Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) moet ten minste 21-dae kennis gee aan al die partye van die datum, tyd en plek waar die Arbitrasie gaan plaasvind. Indien een van die partye nie beskikbaar is om op die datum teenwoordig te wees nie, moet die party ten minste veertien (14) dae voor die arbitrasie, aansoek doen om uitstel. Daar sal wel ‘n geldige rede moet wees vir uitstel en moet op die ander party en op die KVBA beteken word.

Sodanige aansoek moet aan die volgende vereistes voldoen, soos uiteengesit is in Reël 31 van die KVBA-Reëls:

  • Die aansoek moet duidelik aandui dat die Respondent aansoek doen vir uitstel van die Arbitrasie,
  • Die saaknommer moet duidelik op die aansoek verskyn,
  • Daar moet ‘n verduideliking wees waarom die Respondent nie die saak kan bywoon nie,
  • Alle dokumente wat die Respondent in sy/haar aansoek gebruik, moet gelys word in die aansoek, byvoorbeeld mediese sertifikaat, vlugbesprekings,beëdigde verklaring(s) ens.,
  • Dat enige party wat van voorneme is om die aansoek teen te staan, dit binne 5 (vyf) dae na ontvangs van die aansoek, moet teenstaan en bewyse lewer aan die ander party en die KVBA,
  • Indien so ‘n teenaansoek nie ontvang is nie, die aansoek gehoor (of gelees) mag word in die afwesigheid van die ander party,
  • Die Respondent moet kortliks verduidelik watter nadeel hulle sal lei indien die aansoek nie toegestaan gaan word nie,
  • Die adres van die ander party en KVBA moet verskyn op die aansoek, asook die wyse waarop dokumente beteken moet word,
  • Die aansoek moet onderteken word deur die Respondent voor ‘n Kommissaris van Ede.

Wat kan die Respondent doen indien hy nie die nodige 14-dae kennis kan gee vir sy/haar aansoek vir uistel nie?

Die KVBA maak voorsiening in Reël 31(10) vir sulke gevalle, maar daar moet geldige redes veskaf word waarom daar nie met die voorwaardes voldoen kon word nie. Voorbeelde van sulke gevalle is onder andere dat die getuie ernstig siek is of positief getoets het vir Covid-19, daar ‘n ernstige werks krisis plaasgevind het wat net daardie getuie kan hanteer ens. Daar mag van die getuie verwag word om bewyse te lewe waarom sy/hy nie die saak kan bywoon op kort kennisgewing nie.

Skakel gerus jou naaste CEO tak om jou by te staan indien jy ‘n aansoek vir uitstel moet indien.

Artikel deur: Maretha van Rooyen
CEO Dispuutoplossings Beampte – Durban